Afvalstoffen en –reiniging

Een schoon Duiven is belangrijk voor de leefbaarheid voor onze gemeente en het welzijn van haar bewoners. De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk punt bij het verzamelen en verwerken van afval. Nogmaals: De VVD is voor recycling.

Plastic afval

Afval moet worden gezien als grondstof voor nieuwe producten. De VVD wil dat het afvalstoffenbeleid zich richt op significante vermindering van de hoeveelheid afval en op doelmatige en doeltreffende wijze verwijdering van resterende afvalstromen.


Met de invoering Diftar zijn de eerste stappen gezet naar meer afvalpreventie en afvalhergebruik. We zijn op de goede weg en moeten hiermee doorgaan. Binnen de Duivense samenleving ontstaan bovendien initiatieven op het gebied van zwerfafval. Go-Clean is daar o.a. een voorbeeld van. De VVD juicht dit soort initiatieven toe. De gemeente speelt hierbij een faciliterende rol.