BOUWEN

Een huis is een thuis. Thuis is de plek waar je je veilig en prettig voelt. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat de inwoners van Duiven, Groessen en Loo op ieder moment in hun leven in het juiste huis kan wonen.

Bouwen in Duiven, Groessen en Loo

Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Helaas is de realiteit anders. Op dit moment is de woningnood in de gemeente Duiven hoog. Wij willen dat er minimaal 1500 nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Door te bouwen komen er woningen beschikbaar voor starters, senioren, doorstromers en werknemers van nieuwe bedrijven. Verder bevorderen we de doorstroming bij zowel sociale- als vrije huur en bij koopwoningen. Zo krijgen we het onder andere voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer onnodig een eengezinswoning bezet houden.

We zijn voor een snelle besluitvorming en aanvang met bouwen in de aangewezen uitbreidingslocaties, maar willen ook optimaal gebruik maken van inbreidingsmogelijkheden. Wij willen ons inzetten om private initiatieven voor woningbouw binnen de gemeente, waar een bestemmingsplan wijziging voor nodig is, naar de functie “wonen” te stimuleren.

We vinden het belangrijk dat het dorpse karakter met ruimte voor groen en water behouden blijft. Plannen voor grootschalige woningbouw moeten passen in de omgeving, aantrekkelijk zijn en aansluiten bij uitstraling van de omliggende wijken en de woningbouwopgave.

Er moet aandacht zijn voor een goede ontsluiting van de wijk voor alle weggebruikers en voor nieuwe voorzieningen zoals buurtcentra, basisscholen inclusief kinderopvang, culturele mogelijkheden en sport en spel. Tevens vinden we het belangrijk dat er bij de ontwikkeling van wijken en woningen gedacht wordt aan klimaatdoelstellingen. Daarnaast moeten huizen en wijken gebouwd worden met een zo groot mogelijke adaptatie aan klimaatverandering.

In onze visie moet de Gemeente Duiven door kunnen groeien naar ca. 32.000 inwoners. Meer inwoners zorgen voor een groei van de lokale economie en maakt Duiven ook interessanter voor nieuwe ondernemers.

Ook in de kernen Groessen en Loo moet nieuwbouw voor starters gerealiseerd worden. Zo wordt de leefbaarheid bevorderd en behouden de basisscholen hun bestaansrecht.

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar geworden voor onze economie. Door de grote toename van deze groep buitenlandse medewerkers is er een groeiende behoefte aan adequate (tijdelijke) huisvesting. Herbestemming van kantoorlocaties kan uitkomst bieden. Wij willen serieus meewerken aan dit soort oplossingen, maar stellen als voorwaarde dat fatsoenlijke huisvesting wordt geboden en dat toezicht en handhaving van een leefbare omgeving van de betreffende locaties wordt gewaarborgd.