FINANCIËN

Wij zijn scherp op de financiële huishouding van onze gemeente, daar waar nodig stellen we kritische vragen en verwachten we een heldere terugkoppeling. We gaan voor een gezonde financiële huishouding met genoeg flexibiliteit om in de komende bestuursperiode goede keuzes te kunnen maken om onze dorpen Duiven, Groessen en Loo op een goed voorzieningenniveau te houden.

Financiën

We blijven scherp op de inzet van leges. Deze dienen kostendekkend te zijn. We blijven met name scherp op de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Structurele uitgaven dekken we met structurele opbrengsten. Meevallers gaan wat ons betreft naar de algemene reserves. Een financieel gezonde gemeente is een sterke en wendbare gemeente.

In 2018 is er gekozen voor een ambtelijke fusie van de gemeente Duiven en Westervoort. De doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie moet voortvarend opgepakt worden en de beoogde efficiëntieslag moet zowel op kwalitatief als op financieel niveau uitgebouwd worden.